Kiểm  định đảm bảo máy móc, thiết bị nghiêm ngặt an toàn trong quá trình làm việc