huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật


  • Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ theo NĐ 44/2016/NĐ-CP

  • Huấn luyện AT hóa chất theo NĐ 113/2016/NĐ-CP

  • Huấn luyện AT điện theo TT 31//2014/BCT

  • Đào tạo Sơ cấp cứu theo TT 19/2016/BYT

  • Đào tạo Đánh giá rủi ro theo TT 07/2016/BLĐTBXH

đào tạo


 • Đào tạo nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và xác định biện pháp kiểm soát
 • Đào tạo kỹ năng điều tra tai nạn và sự cố
 • Đào tạo phương pháp thiết lập mục tiêu và chương trình quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường
 • Đào tạo thay đổi hành vi trong an toàn
 • Đào tạo chuyên viên quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường
 • Đào tạo Người huấn luyện An toàn Sức khỏe Môi trường